تبلیغات
سامانه ایران صنعت - فهرست پیمانکاران آبیاری تحت فشار ایران

مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی
 

 

آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا مخاطبین آسانتر و سریعتر شما را بیابند؟

آیا در جستجوی لیست بانک اطلاعات شرکتها و صنایع هستید؟

آیا می خواهید خدمات و محصولات خود را با استفاده از سرویس ایمیل مارکتینگ صنعتی به هزاران متخصص و صنعتگر اطلاع رسانی کنید؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کنید

لیست بانک اطلاعات ایران صنعت را دریافت کنیدخدمات و محصولات خود را به صنعتگران اطلاع رسانی کنید

                                       


iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com
 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 برداشتن تیرآهن‌های مربوط. مترمکعب 95,300 110405 تخریب انواع بتن غیرمسلح، باهر عیار سیمان. مترمکعب 1,282,000 110406 تخریب بتن مسلح، با هرعیار سیمان و بریدن میل‌گرد. مترمکعب 1,666,000 110407 تخریب شفته با هرعیار. مترمکعب 267,500 110705 برچیدن هرنوع اسكلت فلزی ساختمان، برج آب فلزی و مانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، نبشی، لوله و ورق و سایر پروفیلهای فلزی، با هرگونه اتصال. کیلوگرم 2,200 120101 لجن برداری، حمل با چرخ دستی یا وسایل مشابه آن، تا فاصله 50 متری و تخلیه آنها. مترمکعب 132,500 120102 خاك برداری، پی كنی، گودبرداری و كانال كنی در زمینهای نرم، تا عمق 2 متر و ریختن خاكهای كنده شده به‌كنار محلهای مربوط. مترمکعب 58,200 120103 خاك برداری، پی كنی، گودبرداری و كانال كنی در زمینهای سخت، تا عمق 2 متر و ریختن خاكهای كنده شده به‌كنارمحلهای مربوط. مترمکعب 132,500 120104 خاك برداری، پی كنی، گودبرداری و كانال كنی در زمینهای سنگی، تا عمق 2 متر و ریختن مواد كنده شده به كنار محلهای مربوط. مترمکعب 1,282,000 120201 اضافه بها، به ردیف‌های 120102 تا 120104، هرگاه عمق، پی كنی، گود برداری و كانال كنی بیش از 2 متر باشد، برای حجم واقع بین 2 تا 4 متر، یك بار و برای حجم واقع بین 4 تا 6 متر، دو بار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. مترمکعب 47,100 120202 اضافه بها، به ردیف‌های 120102 تا 120104، چنانچه، عملیات پایین تراز سطح آب زیرزمینی صورت گیرد و برای آبكشی حین انجام كار، كاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد. مترمکعب 117,500 120301 حفرمیله چاه به قطرتا 2/1 متر و كوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در زمینهای نرم و سخت، تا عمق 20 متر از دهانه چاه و حمل خاكهای حاصله تا فاصله 10 متری دهانه چاه. مترمکعب 626,500 120302 اضافه بها نسبت به ردیف 120301، هرگاه عمق چاه بیش از20 متر باشد، برای حجم واقع در 5 متر اول مازاد بر20 متر، یك بار، و برای حجم واقع در 5 متر دوم، دو بار، و برای حجم واقع در 5 متر سوم، سه بار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. مترمکعب 84,700 120401 بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاكی، غیر لجنی، و حمل با هر نوع وسیله دستی تا50 متر و تخلیه آن در مواردی كه استفاده از ماشین برای حمل ممكن نباشد. مترمکعب 130,000 120402 اضافه بهابه ردیف‌های 120101 و120401، برای 50 متر حمل اضافی با وسایل دستی، كسر50 متر به تناسب محاسبه می‌شود. مترمکعب 90,500 120501 تسطیح و رگلاژ سطوح خاكریزی و خاكبرداری پی‌ها، گودها و كانالها كه با ماشین انجام شده باشد. مترمربع 4,500 120502 سرند كردن خاك، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرند و مصرف شده در محل. مترمکعب 65,300 120503 تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاك زراعتی به هرضخامت. مترمکعب 242,000 120504 ریختن خاكها یا مصالح سنگی موجود در كنار پی‌ها، گودها و كانالها، به‌درون پی‌ها، گودها و كانالها در قشرهای حداكثر 15 سانتیمتر در هر عمق و پخش و تسطیح لازم. مترمکعب 34,800 120505 پخش و تسطیح خاكهای ریخته شده در خاكریزها در قشرهای حداكثر 15 سانتیمتر، در هر عمق و ارتفاع به‌غیر از پی‌ها، گودها و كانالها. مترمکعب 33,900 120601 آب پاشی و كوبیدن سطوح خاك برداری شده یا سطح زمین طبیعی، با تراكم 95 درصد به‌روش پروكتور استاندارد. مترمربع 7,050 120602 آب پاشی و كوبیدن خاكهای پخش شده در قشرهای حداكثر 15 سانتیمتر، با تراكم 95 درصد به‌روش پروكتور استاندارد. مترمکعب 66,300 130101 شخم زدن هرنوع زمین غیرسنگی با وسیله مكانیكی، به‌عمق تا 15 سانتیمتر. مترمربع 510 130102 لجن برداری در زمینهای لجنی با هر وسیله مكانیكی، حمل مواد تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشت و تخلیه آن. مترمکعب 37,800 130103 خاك برداری در زمینهای نرم باهر وسیله مكانیكی، حمل مواد حاصل از خاك برداری تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن آن. مترمکعب 6,270 130104 خاك برداری در زمینهای سخت با هر وسیله مكانیكی، حمل مواد حاصل از خاك برداری تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن آن. مترمکعب 13,000 130105 خاك برداری در زمینهای سنگی باهر وسیله مكانیكی، حمل مواد حاصل از خاك برداری تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن آن. مترمکعب 61,100 130201 خاك برداری در زمینهای سنگی با هر وسیله مكانیكی و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاك برداری تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن آن. مترمکعب 76,800 130301 رگلاژ و پروفیله كردن سطح شیروانی و كف ترانشه‌ها. مترمربع 2,740 130401 اضافه‌بها به‌ردیف‌های 130103 تا 130105 و 130201، چنانچه خاك برداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع متوسط گود به‌كوچكترین بعد گود، كوچكتر یا مساوی عدد 02/0 و بزرگتر یا مساوی عدد 0/01 باشد. مترمکعب 2,540 130402 اضافه‌بها به‌ردیف‌های 130103 تا 130105 و 130201، چنانچه خاكبرداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع متوسط گود به‌كوچكترین بعد گود، بزرگتر از عدد 02/0 باشد. مترمکعب 4,240 130403 اضافه بها به‌ردیف 130102، هرگاه فاصله حمل بیش از20 متر و حداكثر 50 متر باشد. مترمکعب 11,500 130404 اضافه‌بها به‌ردیف‌های 130103 تا 130105 و 130201، هرگاه فاصله حمل بیش از 20 متر و حداكثر50 متر باشد. مترمکعب 4,030 130501 پی كنی، كانال كنی و گودبرداری با وسیله مكانیكی در زمینهای نرم، تا عمق 2 متر و ریختن خاك كنده شده در كنارمحلهای مربوط. مترمکعب 17,600 130502 پی كنی، كانال كنی و گودبرداری با وسیله مكانیكی در زمینهای سخت، تاعمق 2 متر و ریختن خاك كنده شده در كنارمحلهای مربوط. مترمکعب 27,500 130503 پی كنی، كانال كنی و گودبرداری با وسیله مكانیكی در زمینهای لجنی تا عمق 2 متر و حمل و تخلیه مواد كنده شده تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشت. مترمکعب 52,900 130504 پی كنی، كانال كنی و گودبرداری با چکش هیدرولیکی در زمینهای سنگی تا عمق 2 متر و حمل و تخلیه مواد كنده شده تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشت. مترمکعب 218,500 130601 اضافه بها به‌ردیف‌های 130501 تا 130504، هرگاه عمق پی، كانال یا گود بیش از 2 متر باشد، برای حجم خاك واقع شده در عمق 2 تا 3 متر، یك بار 3 تا 4 متر، دوبار، 4 تا 5 متر، سه بار و به‌همین ترتیب برای عمقهای بیشتر. مترمکعب 3,670 130602 اضافه بها به‌ردیف‌های 130501، 130502 و 130504، هرگاه پی‌كنی، كانال كنی و گودبرداری زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود وآبكشی با تلمبه موتوری الزامی باشد. مترمکعب 33,100 130701 بارگیری مواد حاصل از عملیات خاكی یا خاكهای توده شده و حمل آن با كامیون یا هرنوع وسیله مكانیكی دیگر تا فاصله 100 متری مركز ثقل برداشت و تخلیه آن. مترمکعب 13,400 130702 حمل مواد حاصل از عملیات خاكی یا خاكهای توده شده، وقتی كه فاصله حمل بیش از 100 متر تا 500 متر باشد، به ازای هر 100 متر مازاد بر100 متر اول. كسر 100 متر به تناسب محاسبه می شود. مترمکعب 1,180 130703 حمل مواد حاصل از عملیات خاكی یا خاكهای توده شده، وقتی كه فاصله حمل بیش از500 متر تا10 كیلومتر باشد، برای هر كیلومتر مازاد بر500 متر اول، برای راههای ساخته نشده، مانند راههای انحرافی، ارتباطی و سرویس (كسر كیلومتر به‌نسبت قیمت یك كیلومتر محاسبه می‌شود). مترمکعب - کیلومتر 4,760 130704 حمل مواد حاصل از عملیات خاكی یاخاكهای توده شده، وقتی كه فاصله حمل بیش از10 كیلومتر تا30 كیلومتر باشد، برای هر كیلومتر مازاد بر10 كیلومتر، برای راههای ساخته نشده (كسر كیلومتر، به‌نسبت قیمت یك كیلومتر محاسبه می‌شود). مترمکعب - کیلومتر 4,320 130705 حمل مواد حاصل از عملیات خاكی یا خاكهای توده شده، وقتی كه فاصله حمل بیش از30 كیلومتر باشد، برای هر كیلومترمازاد بر30 كیلومتر، برای راههای ساخته نشده (كسر كیلومتر، به‌نسبت قیمت یك كیلومتر محاسبه می‌شود). مترمکعب - کیلومتر 3,540 130801 تسطیح بسترخاكریزها با گریدر. مترمربع 350 130802 آب پاشی و كوبیدن بستر خاكریزها یا كف ترانشه ها و مانند آنها، تاعمق 15 سانتیمتر با تراكم 85 درصد به‌روش آشو اصلاحی. مترمربع 1,170 130803 آب پاشی و كوبیدن بستر خاكریزها یا كف ترانشه ها و مانند آنها، تا عمق 15 سانتیمتر با تراكم 90 درصد به‌روش آشو اصلاحی. مترمربع 1,540 130804 آب پاشی و كوبیدن بستر خاكریزها یاكف ترانشه ها و مانند آنها، تا عمق 15 سانتیمتر با تراكم 95 درصد به‌روش آشو اصلاحی. مترمربع 1,890 130805 آب پاشی و كوبیدن بستر خاكریزها یا كف ترانشه و مانند آنها، تاعمق 15 سانتیمتر با تراكم 100 درصدبه‌روش آشو اصلاحی. مترمربع 2,800 130901 پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله كردن، رگلاژ و كوبیدن قشرهای خاكریزی و توونان، با 85 درصد كوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی كه ضخامت قشرهای خاكریزی پس از كوبیده شدن حداكثر 15 سانتیمتر باشد. مترمکعب 15,600 130902 پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله كردن، رگلاژ و كوبیدن قشرهای خاكریزی و توونان، با 90 درصد كوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی كه ضخامت قشرهای خاكریزی پس از كوبیده شدن حداكثر 15 سانتیمتر باشد. مترمکعب 18,000 130903 پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله كردن، رگلاژ و كوبیدن قشرهای خاكریزی و توونان، با 95 درصد كوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی كه ضخامت قشرهای خاكریزی پس از كوبیده شدن حداكثر 15 سانتیمتر باشد. مترمکعب 20,400 130904 پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله كردن، رگلاژ و كوبیدن قشرهای خاكریزی و توونان، با100 درصد كوبیدگی به‌روش آشو اصلاحی، وقتی كه ضخامت قشرهای خاكریزی پس از كوبیده شدن حداكثر 15 سانتیمتر باشد. مترمکعب 26,500 131001 ریختن خاكها یا مصالح سنگی موجود كنار پی‌ها، گودها و كانالها، به‌درون پی‌ها، گودها و كانالها. مترمکعب 3,460 131002 تهیه خاك مناسب، از درون یا خارج كارگاه، برای خاكریزها شامل كندن، بارگیری و حمل، تا فاصله 500 متر و باراندازی درمحل مصرف. مترمکعب 30,600 131003 اختلاط دو یاچند نوع مصالح