تبلیغات
سامانه ایران صنعت - لیست تخصصی پیمان کاری و بهسازی شهری ایران

مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی
 

 

آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا مخاطبین آسانتر و سریعتر شما را بیابند؟

آیا در جستجوی لیست بانک اطلاعات شرکتها و صنایع هستید؟

آیا می خواهید خدمات و محصولات خود را با استفاده از سرویس ایمیل مارکتینگ صنعتی به هزاران متخصص و صنعتگر اطلاع رسانی کنید؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کنید

لیست بانک اطلاعات ایران صنعت را دریافت کنیدخدمات و محصولات خود را به صنعتگران اطلاع رسانی کنید

                                       


iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com
 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران(یک شرکت): عمران و مسکن سازان شرق مزایده و مناقصه1396 - شرکت ملی نفت www.nioc.ir/portal/home/?generaltext/97296/- مناقصه عمومی حمل و نقل درون شهری و برون شهری خودروهای سواری با راننده و بدون ... مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی نگهداشت, محوطه سازی و بهسازی جنگل ... و تدوین مقررات ایمنی تخصصی شرکت ملی نفت ایرا.. مناقصه خدمات حجمی پیمان سرویس دهی آبدارخانه های ادارات مرکزی به شماره ۲۵-۹۴ .... فهرست بها [PDF]ش 2 سرمقاله: میخواهیم زنده بمانیم 4 دیدار با وزیر راه و شهرسازی ... www.iranrca.com/images/editor/Image/pdf/Rahsazan7-8%20site.pdf نشست تخصصی ... پیمانکاری راه سازی، حرفه ای است که شاغلین در آن مجبورند شرایط و نابسامانی های احتمالی آن را ... و بحث فهرست بهای تجمیع شده راه و باند چنان اوضاع را درهم و برهم کرده است که ..... و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران منصوب. [DOC]ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 - معاونت توسعه vcmdrp.tums.ac.ir/files/.../ضوابط_اجرایی_قانون_بودجه_سال_1395_کل_کشور.docx ب - قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 ... و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با ... ماده 18- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و ... مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و ... درباره ما sama.mporg.ir/sites/Publish/صفحات/AboutUs.aspx تهیه و بازنگری ضوابط قراردادی پیمانکاری، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان; ... با توجه به اهمیت موضوع ضوابط و معیارهای فنی و نیاز به نگاه تخصصی و بهرهگیری از ... ایران از نظر لرزهخیزی در منطقه فعال جهان قرار دارد و به گواهی تاریخ بویژه ... فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزهای سامانههای آبرسانی شهری موجود نشریه 365);; راهنمای ... [PDF]ﺷﻤﺎرﻩ ٣٥ﺑﻬﺎر٨٢ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی رﺳﯿﺪه ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی وا - توانیر www2.tavanir.org.ir/financial/finance-sup/nashrieh/mali/82/3510.pdf ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﯾﺮان (ﺗﻮاﻧﯿﺮ) ... اﯾﺮان (ﺗﻮاﻧﯿﺮ) ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺒﻌﺪ ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ،. ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ .... ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼـﯽ وزارت ﻧـﯿﺮو، ..... ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳــﺎس ﻣﻘـﺮرات ص گواﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری : ... ﺟﻨﮓلﮐﺎری و درﺧﺖﮐﺎری، آﺑﯿﺎری، ﺑﻬﺴﺎزی و اﺻﻼح اراﺿﯽ، اﺣﺪاث ..... و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮان اﺟﺮای ﮐﺎر و ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺤﺪوده از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑــﺎران:. [PDF]آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانكاران stp.um.ac.ir/uploading/stp.um.ac.ir/images/124.pdf ۱۱ ا اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت دوﻟﺘﯽ دارﻧﺪ ... اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک، ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم، ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .... ﮐﺎری، ﺑﻬﺴﺎزی و اﺻﻼح اراﺿﯽ، آﺑﺨﯿﺰ ... ﺷﻬﺮی، ﺻﻨﻌﺘﯽ، درﯾﺎﯾﯽ و ﺟﻨﮕﻞ .... ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﺻﻼح ﻣﯽ .... 2. 1200. 1000. 3500. 2410. ﭼﻬﺎر. 5000. *. (. ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ. ﺗﺨﺼﺼﯽ. ). اخبار پولی مالی اعلام فهرست کامل ۳۳۷ شرکت دولتی آماده ... www.polimali.com/print-60167.html ۱۱  - فهرست بنگاه های دولتی شامل 337 بنگاه برای واگذاری در سال 96 توسط سازمان خصوصی ... سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: 40 درصد سهام پیمانکاری عمومی .... شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران: 30 ... فهرست ۳۴۰ شرکت دولتی قابل واگذاری- فهرست شرکتهای قابل واگذاری در سال ۱۳۹۱ منتشر شد که بر این اساس، نام ۲۰۹ ... سازان، گسترش چرخه سبز سمن، پیمانکاری عمومی گسترش انرژی نوین، متال گستر ... شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران: ... فهرست شركت‌های قابل واگذاری در سال 91 ... - ایران اکونومیست iraneconomist.comرانجام ماموریت پیمان نوری در سازمان خصوصی‌سازی به پایان رسید و ... سبز سمن، پیمانكاری عمومی گسترش انرژی نوین، متال گستر، گسترش و ... 14- الف) شركت‌های زیرمجموعه شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران(8 شركت): [PDF]قانون حمایت از احیاء، بهسازی و 4 فراخوان انتخاب كارگزار ماده ... www.yazdrud.ir/files/documents/mozayaede/made4.pdf از شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران اقدام فرمایند. جهت كسب. اطالعات بیشتر به اداره عمران و بهسازی شهری اداره كل راه و شهرسازی استان یزد به نشانی یزد. –. خیابان .... ﻗﺮاردادی، ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ، رﺳﻤﯽ. ) اﻋﻢ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، .... ﺳﺎز و ﮐﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ. ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ... شاقول | گنجینه ضوابط فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور shaghool.ir/circularsnew.php فراگیرترین مرجع تخصصی نظام فنی و اجرایی کشور-ضابطه، بخشنامه و قانون های سازمان ... اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦), 6,

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران(یک شرکت): عمران و مسکن سازان شرق مزایده و مناقصه1396 - شرکت ملی نفت www.nioc.ir/portal/home/?generaltext/97296/- مناقصه عمومی حمل و نقل درون شهری و برون شهری خودروهای سواری با راننده و بدون ... مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی نگهداشت, محوطه سازی و بهسازی جنگل ... و تدوین مقررات ایمنی تخصصی شرکت ملی نفت ایرا.. مناقصه خدمات حجمی پیمان سرویس دهی آبدارخانه های ادارات مرکزی به شماره ۲۵-۹۴ .... فهرست بها [PDF]ش 2 سرمقاله: میخواهیم زنده بمانیم 4 دیدار با وزیر راه و شهرسازی ... www.iranrca.com/images/editor/Image/pdf/Rahsazan7-8%20site.pdf نشست تخصصی ... پیمانکاری راه سازی، حرفه ای است که شاغلین در آن مجبورند شرایط و نابسامانی های احتمالی آن را ... و بحث فهرست بهای تجمیع شده راه و باند چنان اوضاع را درهم و برهم کرده است که ..... و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران منصوب. [DOC]ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 - معاونت توسعه vcmdrp.tums.ac.ir/files/.../ضوابط_اجرایی_قانون_بودجه_سال_1395_کل_کشور.docx ب - قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 ... و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با ... ماده 18- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و ... مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و ... درباره ما sama.mporg.ir/sites/Publish/صفحات/AboutUs.aspx تهیه و بازنگری ضوابط قراردادی پیمانکاری، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان; ... با توجه به اهمیت موضوع ضوابط و معیارهای فنی و نیاز به نگاه تخصصی و بهرهگیری از ... ایران از نظر لرزهخیزی در منطقه فعال جهان قرار دارد و به گواهی تاریخ بویژه ... فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزهای سامانههای آبرسانی شهری موجود نشریه 365);; راهنمای ... [PDF]ﺷﻤﺎرﻩ ٣٥ﺑﻬﺎر٨٢ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی رﺳﯿﺪه ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی وا - توانیر www2.tavanir.org.ir/financial/finance-sup/nashrieh/mali/82/3510.pdf ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق اﯾﺮان (ﺗﻮاﻧﯿﺮ) ... اﯾﺮان (ﺗﻮاﻧﯿﺮ) ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺒﻌﺪ ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ،. ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ .... ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼـﯽ وزارت ﻧـﯿﺮو، ..... ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳــﺎس ﻣﻘـﺮرات ص گواﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری : ... ﺟﻨﮓلﮐﺎری و درﺧﺖﮐﺎری، آﺑﯿﺎری، ﺑﻬﺴﺎزی و اﺻﻼح اراﺿﯽ، اﺣﺪاث ..... و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮان اﺟﺮای ﮐﺎر و ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺤﺪوده از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑــﺎران:. [PDF]آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانكاران stp.um.ac.ir/uploading/stp.um.ac.ir/images/124.pdf ۱۱ ا اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت دوﻟﺘﯽ دارﻧﺪ ... اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک، ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم، ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .... ﮐﺎری، ﺑﻬﺴﺎزی و اﺻﻼح اراﺿﯽ، آﺑﺨﯿﺰ ... ﺷﻬﺮی، ﺻﻨﻌﺘﯽ، درﯾﺎﯾﯽ و ﺟﻨﮕﻞ .... ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺬﮐﻮر اﺻﻼح ﻣﯽ .... 2. 1200. 1000. 3500. 2410. ﭼﻬﺎر. 5000. *. (. ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ. ﺗﺨﺼﺼﯽ. ). اخبار پولی مالی اعلام فهرست کامل ۳۳۷ شرکت دولتی آماده ... www.polimali.com/print-60167.html ۱۱  - فهرست بنگاه های دولتی شامل 337 بنگاه برای واگذاری در سال 96 توسط سازمان خصوصی ... سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: 40 درصد سهام پیمانکاری عمومی .... شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران: 30 ... فهرست ۳۴۰ شرکت دولتی قابل واگذاری- فهرست شرکتهای قابل واگذاری در سال ۱۳۹۱ منتشر شد که بر این اساس، نام ۲۰۹ ... سازان، گسترش چرخه سبز سمن، پیمانکاری عمومی گسترش انرژی نوین، متال گستر ... شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران: ... فهرست شركت‌های قابل واگذاری در سال 91 ... - ایران اکونومیست iraneconomist.comرانجام ماموریت پیمان نوری در سازمان خصوصی‌سازی به پایان رسید و ... سبز سمن، پیمانكاری عمومی گسترش انرژی نوین، متال گستر، گسترش و ... 14- الف) شركت‌های زیرمجموعه شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران(8 شركت): [PDF]قانون حمایت از احیاء، بهسازی و 4 فراخوان انتخاب كارگزار ماده ... www.yazdrud.ir/files/documents/mozayaede/made4.pdf از شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران اقدام فرمایند. جهت كسب. اطالعات بیشتر به اداره عمران و بهسازی شهری اداره كل راه و شهرسازی استان یزد به نشانی یزد. –. خیابان .... ﻗﺮاردادی، ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ، رﺳﻤﯽ. ) اﻋﻢ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، .... ﺳﺎز و ﮐﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ. ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ... شاقول | گنجینه ضوابط فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور shaghool.ir/circularsnew.php فراگیرترین مرجع تخصصی نظام فنی و اجرایی کشور-ضابطه، بخشنامه و قانون های سازمان ... اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦), 6, /21 ... 45, ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ... 57, تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه ... جستجوهای مربوط به فهرست تخصصی پیمان کاری و بهسازی شهری ایران بهسازی چیست تعریف بهسازی شرکت عمران و بهسازی شهری تهران بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شرکت مادر تخصصی عمران و مسکن ایران معنی بهسازی شرکت عمران و مسکن ایران خانه پیشنهادات و شکایات سایتهای پیشنهادی مدیریت سایت درباره ما کل مطالب قوانین و مقررات خرید خدمات نقشه سایت سایتهای مورد نیاز سایتهای مورد نیاز پیمانکاران ساختمانیبرای ارسال فایل کامل پیمانکاران باشماره تماس حاصل فرمائید. . پیمانکاران ساختمانی در کل کشور، میتوانید با تماس باما و ارائه اطلاعات ، شرکت خود را در لیست پیمانکاران ساختمانی ثبت کنید .برای یافتن شرکت مورد نظر خود از کلید کنترل + اف استفاده نمائید ،برای معرفی شرکت به قسمت تماس با ما رجوع فرمائید . شرکت مهندسی سروش دریا پی شهر تهران فعالیت مطالعه،طراحی،اجرا و نظارت فنی(برای اجرا) کلیه امور زیر بنایی شامل توسعه و ساخت انواع سازه ها(سد،تونل،راه و باند،فرودگاه،خطوط و مخازن آب و نفت و سایر انواع ابنیه) رتبه ابنیه 3 خدمات مشاوره پایه 2 در تخصص ژئوتکنیک حوزه تخصصی پیمانکاری طراحی و اجرای گودبرداری و پایدار سازی دیوارهای گود های عمیق شهری - اجرای ابنیه بتنی-بهسازی زمین سرمایه ثبت شده پنج میلیارد ریال سوابق و رزومه کاری طراحی و اجرای بالغ بر 40 پروژه طراحی و اجرای عملیات خاکبرداری و پایدار سازی به روش میخکوبی،انکراژ،دیوار برلنی و... گودهای عمیق شهری با اعماق متوسط 25 متر و تا عمق 48 متر و اجرای عملیات بتنی شامل اجرای فونداسیون،دیوار حائل،سقفهای کامپوزیت و دال بتنی و ... مربوط به ساختمانهای فلزی و بتنی و طراحی و اجرای زهکشی و هدایت آبهای زیر زمینی و آببندی عایقکاری گود دارای گواهینامه های ISO9001 , Iخیابان اقدسیه(موحد دانش) -روبروی خیابان فیروزبخش-جنب اقتصاد نوین-پلاک 92 طبقه دوم-واحد 3 آدرس سایت www.soroushdp.com شرکت مهندسین ساختمانی فریاب جنوب شهر تهران رتبه ساختمان 2 رتبه تاسیسات 3 رتبه راه 5 رتبه کاوشهای زمینی 5 رتبه آب 3 رتبه حمل و نقل - رتبه برقwww.faryabco.com شرکت مهندسی ایستا تکاپو پی شهر تهران رتبه ساختمان مشاوره و پیمانکاری ،تحقیقاتی و آزمایشگاهی (مکانیک خاک ) فعالیت دارد رتبه تاسیسات - رتبه راه - رتبه کاوشهای زمینی تحکیم و بهسازی خاک رتبه آب - رتبه حمل و نقل - رتبه برق - تلفن فکس ایران -تهران -خیابان گاندی - مقابل آنتن شبکه 2- نبش کوچه ترابنده - پلاک 132 طبقه دوم- واحد 9 ا آدرس سایت www.itachco.com شرکت ساختمانی کوا شهر تهران

/21 ... 45, ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ... 57, تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه ... جستجوهای مربوط به فهرست تخصصی پیمان کاری و بهسازی شهری ایران بهسازی چیست تعریف بهسازی شرکت عمران و بهسازی شهری تهران بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شرکت مادر تخصصی عمران و مسکن ایران معنی بهسازی شرکت عمران و مسکن ایران خانه پیشنهادات و شکایات سایتهای پیشنهادی مدیریت سایت درباره ما کل مطالب قوانین و مقررات خرید خدمات نقشه سایت سایتهای مورد نیاز سایتهای مورد نیاز پیمانکاران ساختمانیبرای ارسال فایل کامل پیمانکاران باشماره تماس حاصل فرمائید. . پیمانکاران ساختمانی در کل کشور، میتوانید با تماس باما و ارائه اطلاعات ، شرکت خود را در لیست پیمانکاران ساختمانی ثبت کنید .برای یافتن شرکت مورد نظر خود از کلید کنترل + اف استفاده نمائید ،برای معرفی شرکت به قسمت تماس با ما رجوع فرمائید . شرکت مهندسی سروش دریا پی شهر تهران فعالیت مطالعه،طراحی،اجرا و نظارت فنی(برای اجرا) کلیه امور زیر بنایی شامل توسعه و ساخت انواع سازه ها(سد،تونل،راه و باند،فرودگاه،خطوط و مخازن آب و نفت و سایر انواع ابنیه) رتبه ابنیه 3 خدمات مشاوره پایه 2 در تخصص ژئوتکنیک حوزه تخصصی پیمانکاری طراحی و اجرای گودبرداری و پایدار سازی دیوارهای گود های عمیق شهری - اجرای ابنیه بتنی-بهسازی زمین سرمایه ثبت شده پنج میلیارد ریال سوابق و رزومه کاری طراحی و اجرای بالغ بر 40 پروژه طراحی و اجرای عملیات خاکبرداری و پایدار سازی به روش میخکوبی،انکراژ،دیوار برلنی و... گودهای عمیق شهری با اعماق متوسط 25 متر و تا عمق 48 متر و اجرای عملیات بتنی شامل اجرای فونداسیون،دیوار حائل،سقفهای کامپوزیت و دال بتنی و ... مربوط به ساختمانهای فلزی و بتنی و طراحی و اجرای زهکشی و هدایت آبهای زیر زمینی و آببندی عایقکاری گود دارای گواهینامه های ISO9001 , Iخیابان اقدسیه(موحد دانش) -روبروی خیابان فیروزبخش-جنب اقتصاد نوین-پلاک 92 طبقه دوم-واحد 3 آدرس سایت www.soroushdp.com شرکت مهندسین ساختمانی فریاب جنوب شهر تهران رتبه ساختمان 2 رتبه تاسیسات 3 رتبه راه 5 رتبه کاوشهای زمینی 5 رتبه آب 3 رتبه حمل و نقل - رتبه برقwww.faryabco.com شرکت مهندسی ایستا تکاپو پی شهر تهران رتبه ساختمان مشاوره و پیمانکاری ،تحقیقاتی و آزمایشگاهی (مکانیک خاک ) فعالیت دارد رتبه تاسیسات - رتبه راه - رتبه کاوشهای زمینی تحکیم و بهسازی خاک رتبه آب - رتبه حمل و نقل - رتبه برق - تلفن فکس ایران -تهران -خیابان گاندی - مقابل آنتن شبکه 2- نبش کوچه ترابنده - پلاک 132 طبقه دوم- واحد 9 ا آدرس سایت www.itachco.com شرکت ساختمانی کوا شهر تهران